Algemene voorwaarden

Definities 

 • Onder verhuurder wordt verstaan De Torenkamer B.V.  Kvk nummer 77975103, dit is  tevens een Meetables partner locatie. 
 • Onder huurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een reservering-/ zaalhuurovereenkomst heeft gesloten.
 • Onder reserveringsovereenkomst wordt verstaan de schriftelijke overeenkomst tussen huurder en verhuurder waarbij huurder voor bepaalde tijd een zaal huurt.
 • Onder gebruikers/gasten wordt verstaan de deelnemers aan een activiteit van de huurder, inclusief de huurder.
 • Onder locatie / zaal wordt verstaan de ruimtes die de verhuurder verhuurt, dat kan zijn Compartiment Torenkamer of Compartiment Lekbak, maar dat kunnen ook beide ruimten gezamenlijk zijn.  
 • De Torenkamer BV is een partner locatie van de verhuurspecialist Meetables. De algemene voorwaarden van Meetables, te vinden op hun website en hier als link :  algemene-voorwaarden-meetables-2-0.pdf (imu.nl) toegevoegd, verklaren wij van toepassing op de verhuur van de ruimtes van de Torenkamer BV. Daarnaast zijn onderstaande aanvullingen van toepassing alleen bij de Torenkamer BV.  


Reserveren

 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 • Opties op het reserveren van bepaalden data van de locatie worden voor een periode van 7 dagen vastgehouden, daarna wordt de optie automatisch ingetrokken, tenzij anders overeengekomen.   
 • In Compartiment Torenkamer zijn maximaal 25 deelnemers toegestaan. 
 • In Compartiment Lekbak zijn maximaal 15 deelnemers toegestaan 


Prijzen (exclusief Btw)

 • Verhuurprijzen staan vermeld op de website www.kompastoren.nl
 • Catering en andere extra’s worden berekend op basis van een offerte en het daadwerkelijke gebruik op de dag.  
 • Bij catering rekenen wij de aantallen die 48uur van te voren zijn door gegeven.   
 • Prijswijzigingen en andere wijzigingen in het aanbod zijn ten allen tijden voorbehouden aan de Torenkamer BV.   


Annuleringen

 • Bij annulering tot 46 dagen voor de geboekte datum worden er geen kosten in rekening gebracht. Het eventuele aanbetalingsbedrag wordt terug gestort. 
 • Bij annulering tussen 45 t/m 31 dagen voor de geboekte datum brengt verhuurder 25% van de reserveringswaarde in rekening.
 • Bij annulering vanaf 30 t/m 15 dagen voor de geboekte datum brengt verhuurder 50% van de reserveringswaarde in rekening. 
 • Bij annulering vanaf 14 t/m 8 dagen voor de geboekte datum brengt verhuurder 75% van de reserveringswaarde in rekening. 
 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot de geboekte datum brengt verhuurder 100% van de reserveringswaarde in rekening. Daarbij rekening houdend met geplande personeelskosten.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk bij voorkeur per e-mail, waarbij de maildatum als annuleringdatum geldt.


Betalingen 

 • Betalen op rekening is alleen mogelijk als hier vooraf afspraken over zijn gemaakt. Betalingstermijn is 30 dagen, daarna wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.  
 • Na afloop dient er afgerekend te worden met pin of credit card, we accepteren geen contant geld. 
 • Wij vragen een aanbetaling van 50% bij een ordervolume vanaf  €3000. 


Huisregels 

 • Het is niet toegestaan om in de Torenkamer, de Lekbak of elders in de Kompastoren te roken. 
 • Huurder verplicht zich de zalen achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik is aangetroffen.
 • Het is huurder niet toegestaan de zalen voor een andere dan in de reserverings-overeenkomst aangegeven activiteit te gebruiken en/of aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
 • De nooduitgangen moeten steeds vrij blijven. Bij eventuele ongevallen kan de verhuurder nooit verantwoordelijk gesteld worden. 
 • Aanwijzingen van medewerkers en/of leidinggevende van de verhuurder dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Auto’s dienen zoveel mogelijk geparkeerd te worden op de openbare parkeerplaats Rondweg, ongeveer 200 meter van de Kompastoren.
 • Huurder en gasten houden rekening met de bewoners in het nabijgelegen woongebied.


Ontbinding van de overeenkomst

 • Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
  a)  het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de reserveringsovereenkomst;
  b) wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde;
  c) overlast door huurder (of gebruikers);
  d) het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder;
  e) ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door huurder (of gebruikers).
 • Zaalverhuurder heeft dan het recht om over te gaan tot enige vorm van schadevergoeding.


Aansprakelijkheid 

 • Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door huurder noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen de ruimte van verhuurder, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.
 • Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. 


Toepasselijk recht bij geschillen

 • In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen verhuurder en huurder, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin verhuur zijn woonplaats, Mijdrecht, heeft.
 • Indien om welke reden dan ook een bepaling in de algemene voorwaarden zijn geldigheid verliest, blijven voor het overige de voorwaarden onverminderd van kracht. 
 • Van toepassing zijn steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals deze gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en deze ook naar de huurder gestuurd zijn.